Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Uniwersytecie Szczecińskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych US (BON) jest jednostką administracyjną US oferującą szereg rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do pełnego uczestnictwa w zajęciach osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym studiującym na Uniwersytecie Szczecińskim.

Zachowując standardowy sposób uczestnictwa w zajęciach, wprowadzamy takie zmiany organizacyjne, aby nie zmniejszając wymagań merytorycznych, wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony która pozwoli zapoznać się z ofertą usług naszej uczelni dla osób niepełnosprawnych:

http://www.bon.usz.edu.pl

Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia na US mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata. Osoby niepełnosprawne, jak wszyscy kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

Z serwisów Działu może korzystać każdy kandydat, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze zdawaniem egzaminów w trybie standardowym. Problemy te mogą przyjmować najróżniejszą postać i mogą dotyczyć:

 1. braku dostępu do treści egzaminu z powodu dysfunkcji wzrokowych,
 2. potrzeby dostosowania egzaminu ustnego z powodu dysfunkcji słuchowych,
 3. niemożności pisania egzaminu w standardowym trybie z powodu niesprawności rąk,
 4. utrudnionego dostępu do budynków lub konkretnych sal wykładowych z powodu barier architektonicznych,
 5. mogą  dotyczyć modyfikacji  formy  egzaminu między innymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych, na skutek wypadków lub z powodu niesprawności uczenia o charakterze dyslektycznym.

Postępowanie kwalifikacyjne w, szczegółowe zasady oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia  określają poniższe rozporządzenia:

1. Tryb i warunki rekrutacji 2019-2020.

2. Kryteria kwalifikacji 2019-2020.

3. Uchwała zmieniająca w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020.

4. Limity miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020.

 

Podstawowym celem działań Biura jest stworzenie niepełnosprawnym studentom US warunków do nauki na prawach równych z innymi. Biuro zajmuje się m.in.:

 • czynnym udziałem w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych;
 • organizacją imprez kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych;
 • współpracą i reprezentowaniem interesów i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udzielaniem informacji niepełnosprawnym kandydatom o rekrutacji i możliwościach pomocy ze strony uczelni;
 • zwiększanie dostępności studiów na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • zapewnianie pomocy poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji;
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów.