Logo MAXImUS dostępności

MAXImUS DOSTĘPNOŚCI to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach drugiej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”. Głównym  beneficjentem projektu jest Uniwersytet Szczeciński, w którym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.  przeprowadzonych zostanie osiem zadań, mających na celu zwiększenie dostępności uczelni do potrzeb studiujących w niej Osób z Niepełnosprawnościami oraz likwidowanie barier w dostępie do kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Cel projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Szeroko rozumiane niwelowanie barier przeprowadzane będzie w sześciu obszarach działalności uczelni:

  • strukturze organizacyjnej,
  • architekturze,
  • technologii wspierających,
  • wdrożenia procedur,
  • wsparcia edukacyjnego,
  • cyklu szkoleń zwiększających świadomość niepełnosprawności.

Główne założenia projektu zostaną zrealizowane za sprawą wdrożenia działań szczegółowych, nastawionych na zwiększenie kompetencji i świadomości pracowników naukowych oraz administracyjnych w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zmianę struktury jednostki uczelnianej, wdrożenie procedur oraz aktów prawnych, pozwalających na architektoniczne i dydaktyczne dostosowanie uczelni do potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także zniesienie barier organizacyjnych i cyfrowych.

Adresatem projektu jest kadra akademicka, kierownicza oraz administracyjna Uniwersytetu Szczecińskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 625 osób.

W ramach szczegółowych założeń projektu zrealizowanych zostanie osiem zadań.

Zadanie 1

Poprawa dostępności dla ON w zakresie instytucjonalnym poprzez weryfikację, aktualizację i standaryzację dobrych praktyk obowiązujących w Uniwersytecie Szczecińskim. Działania te obejmą m.in.: przegląd i korektę dokumentów obowiązujących w US oraz graficzne opracowanie podręczników dobrych praktyk.

Zadanie 2

Weryfikacja procesu aktualizacji i standaryzacji dobrych praktyk w US poprzez wdrożenie zaktualizowanych procedur objętych pierwszym zadaniem.

Zadanie 3

Wzrost efektywności i rozszerzenie działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych US poprzez poprawę dostępności i rozbudowę jego siedziby oraz realizację nowych zadań, dzięki zwiększeniu zasobów kadrowych  DON. Szczegółowy plan realizacji obejmuje: rozbudowę siedziby DON poprzez zwiększenie zaplecza lokalowego, rozszerzenie zadań Głównego Specjalisty Merytorycznego, zatrudnienie psychologa, specjalisty ds. neurodydaktyki,  konsultanta ds. administracyjnych oraz specjalisty ds. studenckich i edukacyjnych, rozszerzenie usługi transportu specjalistycznego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Zadanie 4

Wdrożenie nowych usług wspierających realizację asystentury i transportu dla ON oraz utworzenie stanowiska specjalisty ds. dostępności architektonicznej (stworzenie aplikacji wspierającej planowanie, zarządzanie i rozliczanie usług asystenckich oraz transportu specjalistycznego dla ON, zatrudnienie tyflospecjalisty oraz specjalisty ds. rozwoju wsparcia asystenckiego).

Zadanie 5

Podnoszenie kompetencji kadr Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie pracy z ON poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń zwiększających świadomość pracy z ON, przygotowanie pięciu wideokursów dla  zróżnicowanych grup zawodowych pracowników zatrudnionych w US, realizację czternastu szkoleń́ dla pracowników DON w US w ramach „BONU SZKOLENIOWEGO” i warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy ON.

Zadanie 6

Dostosowanie infrastruktury architektonicznej i informatycznej Uniwersytetu Szczecińskiego do potrzeb ON m.in. poprzez wykonanie prac budowlanych mających na celu zwiększenie dosępności  budynków Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarzadzania. Planowana wymiana wind, dostosowanych do potrzeb ON w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania a także budowa windy zewnętrznej łączącej dwa skrzydła w budynku Wydziału Nauk Społecznych to priorytetowe działania skoncentrowane w „Campusie Cukrowa – Krakowska”. W Uniwersytecie Szczecińskim zostanie również wykonana i uruchomiona usługa aplikacji mobilnej, wspomagającej nawigację ON pomiędzy budynkami uczelni.

Zadanie 7

Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dostępności dla ON poprzez uruchomienie kursów z projektowania uniwersalnego  w ramach modułu zajęć „Uczelnia Dostępna” na Wydziale Nauk Społecznych. Realizacja zajęć planowana jest w roku akademickim  2021/ 2022 oraz 2022/2023.

Zadanie 8

Zwiększenie poziomu wiedzy studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia na temat edukacji włączającej poprzez uruchomienie kursów z zajęć́ sportowych, gier, rekreacji oraz wyposażenie sali integracji sensorycznej dedykowanej ON.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uzyskane dofinansowanie: 12 493 498,62 zł