Uniwersytet Szczeciński Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostepności

O Centrum

Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie jest jednostką Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzoną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Szkolenia

W ramach działalności szkoleniowej zapraszamy przedstawicieli podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego do udziału w następujących szkoleniach:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie RODO

Formularz danych

Oświadczenie wizerunek

 

Dane kontaktowe:

cwod@usz.edu.pl

mgr Maria Granda

Konsultantka Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

maria.granda@usz.edu.pl

tel. 91 444 38 72

 

Program ramowy szkoleń:

 1. Niepełnosprawność – Dostępność – Wsparcie

Szkolenie z zakresu problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest przełamywanie barier komunikacyjnych w kontakcie z osobami o szczególnych potrzebach. Szkolenie skierowane jest  do pracowników instytucji publicznych oraz sektora prywatnego, mających w ramach wykonywanej pracy kontakt z osobami z niepełnosprawnościami.

Wymiar godzin szkolenia – 8.

Program szkolenia:

 1. Kim jest osoba z niepełnosprawnością.
 2. Praca a przekonania dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.
 3. Różni ludzie – różne potrzeby.
 4. Czy pomóc? Jak pomóc? – granice wsparcia.

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. dostępności komunikacyjnej:

 • mgr Justyna Markitoń
 • mgr Elżbieta Kozłowska

 

 1. Wykluczamy bariery

Szkolenie z zakresu występujących barier komunikacyjnych w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością oraz sposobów ich niwelowania. Ośmiogodzinne spotkanie skierowane jest do kadry administracyjnej instytucji publicznych oraz sektora prywatnego.

Program szkolenia:

 1. Ogólne zagadnienia dotyczące niepełnosprawności.
 2. Savoir-Vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Różne sposoby komunikacji z osobami z niepełnosprawnością.
 4. Jak rozmawiać z trudnym klientem?
 5. Wprowadzenie do ETR (tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia).

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. dostępności komunikacyjnej :

 • mgr Justyna Markitoń
 • mgr Elżbieta Kozłowska

 

 1. Kontakt z klientem ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie przedstawiające sposoby komunikacji z osobami z określonymi rodzajami niepełnosprawności w wymiarze 8 godzin. Skierowane do kadry technicznej instytucji publicznych oraz sektora prywatnego.

Program szkolenia:

 1. Ogólne zagadnienia dotyczące niepełnosprawności.
 2. Savoir vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Komunikacja z osobami poruszającymi się na wózku.
 4. Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością słuchu.
 6. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. dostępności komunikacyjnej:

 • mgr Justyna Markitoń
 • mgr Elżbieta Kozłowska

 

 1. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie mające na celu przedstawienie problematyki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, uprawnień pracowniczych osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości otrzymania dofinansowania zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w wymiarze 6 godzin. Skierowane do kadry zarządzającej instytucji publicznych oraz sektora prywatnego.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Regulacje prawne oraz rozwiązania ułatwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnościami. Zarządzanie zespołem różnorodnym.
 5. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. dostępności prawnej i mediacji:

 • mgr Karolina Słotwińska
 • mgr Piotr Zielonka

 

 1. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy

Szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie, zaplanowane na 8 godzin,  skierowane jest do pracowników administracji publicznej, redaktorów stron www, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej, osób pracujących z systemami elektronicznego obiegu dokumentów, pracowników działu marketingu.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie mobbingu (cechy i rodzaje mobbingu, źródła mobbingu, identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu, odpowiedzialność pracodawcy).
 2. Pojęcie dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, odpowiedzialność pracodawcy).
 3. Wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna w zakładzie pracy (przykładowe rozwiązania w zakresie profilaktyki, działań interwencyjnych oraz naprawczych).

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. dostępności prawnej i mediacji:

 • mgr Karolina Słotwińska
 • mgr Piotr Zielonka

 

 1. Dostępność dokumentów cyfrowych w standardzie WCAG 2.1

Szkolenie w wymiarze 6 godzin z zakresu umiejętności przygotowania dokumentów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz prawidłowego stosowania wymagań WCAG 2.1. Skierowane do pracowników administracji publicznej, redaktorów stron www, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej, osób pracujących
z systemami elektronicznego obiegu dokumentów, pracowników działu marketingu.

Program szkolenia:

 1. Jakie elementy i zasoby informacyjne muszą, a jakie nie muszą być dostępne cyfrowo?
 2. Dostępny dokument tekstowy (Word).
 3. Dostępna prezentacja (Power Point).
 4. Dostępny arkusz kalkulacyjny (Excel).
 5. Dostępne dokumenty PDF (Adobe Acrobat Pro DC).

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. dostępności cyfrowej:

 • mgr Konrad Mielko
 • mgr Janusz Słotarski

 

 1. WCAG 2.1 w praktyce – dostępne strony www

Szkolenie w wymiarze 7 godzin z zakresu przygotowania treści internetowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz prawidłowego stosowania wymagań WCAG 2.1. Skierowane do webmasterów strony www, redaktorów strony www, pracowników reklamy internetowej, pracowników obsługujących Biuletyn Informacji Publicznej, projektantów stron www.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do WCAG w kontekście stron www.
 2. Postrzegalność.
 3. Funkcjonalność.
 4. Zrozumiałość.
 5. Solidność.
 6. Narzędzia stosowane do analizy stron www.

Szkolenie prowadzą specjaliści ds. cyfrowej

 • mgr Konrad Mielko
 • mgr Janusz Słotarski

 

 1. Podstawy Polskiego Języka Migowego

Szkolenia z zakresu podstawowych zwrotów w Polskim Języku Migowym w środowisku pracy, umożliwiające podstawowy kontakt z klientami głuchymi w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia:

 1. Osoby głuche w odbiorze społecznym. Podstawowe zasady kontaktu.
 2. Zwroty grzecznościowe. Gramatyczna ekspresja twarzy.
 3. Zwroty i wyrażenia przydatne na stanowisku pracy.
 4. Pantomimika jako element komunikowania się w języku migowym.
 5. Warsztaty z komunikowania się. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności – przełamywanie barier w komunikowaniu się z osobą niesłyszącą.

Szkolenie prowadzi tłumacz i wykładowca języka migowego:  mgr Joanna Hryniuk

 

 1. Polski Język Migowy dla pracowników obsługi

Szkolenie z zakresu podstawowych zwrotów w Polskim Języku Migowym w środowisku pracy, umożliwiające podstawowy kontakt z klientami głuchymi w wymiarze 20 godzin.

Program szkolenia:

 1. Osoby głuche w odbiorze społecznym. Tożsamość kulturowa osób Głuchych.
 2. Funkcjonalne następstwa braku słuchu i wynikające z nich zasady kontaktu.
 3. Daktylografia i liczebniki.
 4. Formy grzecznościowe i ich intensyfikacja. Ćwiczenia mimiczne.
 5. Gramatyczna ekspresja twarzy.
 6. Znaki kierunkowe.
 7. Czasy w Polskim Języku Migowym.
 8. Warsztaty z komunikowania się.

Szkolenie prowadzi tłumacz i wykładowca języka migowego: mgr Joanna Hryniuk

 

 1. Polski Język Migowy dla kadry administracyjnej i zarządzającej

Szkolenia z zakresu podstawowych zwrotów w Polskim Języku Migowym w środowisku pracy, umożliwiające podstawowy kontakt z klientami głuchymi w wymiarze 20 godzin.

Program szkolenia:

 1. Osoby głuche w odbiorze społecznym. Tożsamość kulturowa osób Głuchych.
 2. Funkcjonalne następstwa braku słuchu i wynikające z nich zasady kontaktu.
 3. Daktylografia i liczebniki.
 4. Formy grzecznościowe i ich intensyfikacja. Ćwiczenia mimiczne.
 5. Gramatyczna ekspresja twarzy.
 6. Znaki kierunkowe.
 7. Czasy w Polskim Języku Migowym.
 8. Słownictwo specjalistyczne, przydatne zwroty i wyrażenia.
 9. Warsztaty komunikowania się. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności – przełamywanie barier w komunikowaniu się z osobą niesłyszącą.

Szkolenie prowadzi tłumacz i wykładowca języka migowego: mgr Joanna Hryniuk