Nowelizacja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym

Znowelizowana ustawa nakłada na uczelnię obowiązek stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.

Zgodnie z art.162 Ustawy pkt. 6: Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględniając warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym UCZELNIA uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną, edukacyjną, metodyczną oraz udział w życiu społeczności uniwersyteckiej. Osoby niepełnosprawne stanowią blisko 3% ogółu studentów  US.

Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak inni studenci US. Aby zapewnić poszanowanie tych praw, zadaniem US jest zate, przywiązywanie szczególnej uwagi do różnych aspektów niepełnosprawności. Osobom niepełnosprawnym należy przede wszystkim umożliwić korzystanie z praw i obowiązków przysługujących wszystkim studentom, a także podejmowanie indywidualnych decyzji i samodzielne kierowanie swoim życiem.

Osoby niepełnosprawne powinny móc prowadzić normalne życie, dlatego tak ważne jest zapewnienie im dostępu do wszelkiego rodzaju usług oraz ich integracja z resztą społeczeństwa uniwersyteckiego. W pierwszej kolejności należy zagwarantować wszystkim studentom dostęp do szeroko rozumianej edukacji oraz do usług wsparcia i promocji dydaktyki. Należy również wziąć pod uwagę kwestie związane z ich rehabilitacją, zmniejszeniem ekonomicznych i społecznych skutków niepełnosprawności oraz nierówności. W tym celu należy przede wszystkim działać na rzecz zwiększania integracji akademickiej poprzez usuwanie przeszkód i barier fizycznych/architektonicznych oraz technologicznych.