Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący wszystkich studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała-nr-95.2019-załącznik-regulamin-studiow-skonwertowany

§ 5 [Wsparcie dla osób niepełnosprawnych]
1. Organy Uczelni zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu studiów przez studentów niepełnosprawnych,
uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku.
2. Szczegółowe sposoby zapewnienia studentowi niepełnosprawnemu uczestnictwa w ofercie dydaktycznej Uczelni regulują odrębne przepisy Uczelni.
3. Jednostką organizacyjną w Uczelni, która pomaga studentom niepełnosprawnym jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Postanowienie w sprawie rozwiązań alternatywnych stosowanych wobec studentów niepełnoprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

1 Zasady ogólne

 1. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w Uniwersytecie Szczecińskim w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
 2. Pomoc w wypracowaniu i realizacji rozwiązań organizacyjnych stosowanych wobec studentów niepełnosprawnych świadczą pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

2 Uczestnictwo studenta w zajęciach

 1. Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta nie pozwala na udział w zajęciach
  w trybie standardowym pracownicy BON (po otrzymaniu dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego) mogą przedkładać dziekanowi propozycje zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach polegające w szczególności na:
  a) zwiększeniu standardowo dopuszczalnej nieobecności,                                                                                                                                                                  b)ustaleniu indywidualnej organizacji studiów,

DZIAŁ III. Organizacja studiów

§ 24

 1. Przesłanki uprawniające studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS) ustala rada wydziału na wspólny wniosek dziekana i wydziałowego organu samorządu studenckiego.
 2. W przypadkach określonych przez radę wydziału, dziekan przyznaje studentowi prawo do IOS w każdym czasie na jego wniosek. Decyzja o przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień z prowadzącymi zajęcia.
 3. Przez IOS rozumie się zmianę organizacji zajęć w obrębie semestru lub roku akademickiego.
 4. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem, a prowadzącym zajęcia dydaktyczne, które jest zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia decyzji dziekana.
 5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
 6. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza koniec sesji poprawkowej.
 7. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, dziekan uchyla zgodę.
 8. W razie uzyskania zgody dziekana w trakcie semestru termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od uzyskania zgody, pod rygorem nieuzyskania IOS w ramach przedmiotu/ów, na które nie zostało zawarte i złożone porozumienie.

c) zmianie form sprawdzania wiedzy w trakcie zajęć oraz zastosowaniu alternatywnych form zaliczeń oraz egzaminów.                                                                            |
2. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności studenta, pracownicy BON mogą proponować zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału
w zajęciach osób trzecich występujących jako: asystenci dydaktyczni lub tłumacze języka migowego (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

3.Gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia samodzielne sporządzanie notatek, pracownicy BON za zgodą dziekana mogą udzielić pozwolenia na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających pełny udział w zajęciach. W swojej opinii BON może określić rodzaj urządzenia oraz okres jego użytkowania. Na potrzeby dziekana BON przygotuje także odpowiednie pozwolenie na użytkowanie sprzętu (wzór pozwolenia stanowi załącznik nr 1).

4. W przypadku stosowanie urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz student zobowiązany jest do uprzedniego podpisania deklaracji o ochronie praw autorskich
i wykorzystania zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2).

5. Za alternatywne formy zapisu uważa się w szczególności: pismo brajla, druk
o powiększonej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny.

6. O zastosowaniu rozwiązań, o których mowa w 2 ust. 1-3 wykładowca informowany jest przez dziekana, prodziekanów, kierownika dziekanatu, opiekuna roku
lub pracownika BON.

3 Zmiany trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń

 1. Zależnie od rodzaju niepełnosprawności studenta, w celu wyrównania jego szans edukacyjnych, BON może wnioskować o dokonanie zmiany formy zdawania egzaminów lub uzyskiwania zaliczeń danego przedmiotu.
 2. W przypadku niemożności zrealizowania kursu bądź odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych/nauczycielskich w ramach programu studiów dziekan lub prodziekani, po uzyskaniu opinii BON, wyznaczą inne działania polegające na udziale w innych zajęciach lub zmianie formy odbywania praktyk.

 

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, muszą odbywać się w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej i umożliwiają bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów.

 3. W ramach zmiany formy egzaminu/zaliczenia na ocenę możliwe jest:
a)Przedłużenie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia (Dziekan w porozumieniu  z prowadzącym zajęcia określa czas przedłużenia egzaminu/zaliczenia na ocenę),
b)stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne,
c)zmianę wielkości druku testu sprawdzającego,
d)zamianę formy egzaminu/zaliczenia na ocenę z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
e)uczestnictwo w egzaminie/zaliczenia na ocenę osób trzecich, a w szczególności asystenta dydaktycznego lub tłumacza języka migowego,
f)zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia na ocenę (jeśli pojawią się trudności w dotarciu na egzamin/zaliczenie na ocenę).
4. Na prośbę egzaminatora BON może delegować pracownika biura w celu nadzorowania egzaminu/zaliczenia na ocenę w przedłużonym czasie.
5. Przepisy określone w ust.1-2 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.

 

4 Zmiany organizacji sesji egzaminacyjnych

 1. Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta uniemożliwia realizację obciążeń przewidzianych w ramach sesji egzaminacyjnej, student może wnioskować
  o przesunięcie terminów rozliczenia poszczególnych przedmiotów poza okres trwania sesji.

 

DZIAŁ V. Zaliczanie przedmiotu/modułu § 36/7.Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie form i terminów egzaminów do ich uzasadnionych potrzeb. Tryb i zakres takiego dostosowania określają odrębne przepisy.

DZIAŁ V. Zaliczanie przedmiotu/modułu § 38/4. Student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu w dniu wyznaczonym przez egzaminatora lub dziekana, pod warunkiem,  że nieobecność została usprawiedliwiona przez dziekana. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w terminie 3 dni od ustania przyczyny nieobecności.

 1. Decyzję o przesunięciu terminów rozliczenia poszczególnych przedmiotów podejmuje dziekan lub prodziekan
 2. Wyznaczenie terminów egzaminów i zaliczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się na drodze ustaleń między studentem a egzaminatorem.