Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2018 poz. 1668)

INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021, ODBYWA SIĘ POPRZEZ OSOBISTE KONTO STUDENTA W E-DZIEKANACIE.

więcej : http://www.studenci.usz.edu.pl

Art.89.Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa wart.5 oraz art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2018r. poz.511, 1000 i1076).

Art.93.ust.4.W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa wart.86ust.1pkt2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin zasad i trybu przyznawania stypendium w roku akademickim 2020/2021

Opłaty za studia 2020/2021

Stawki stypendium socjalnego 2020/2021