Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018, ODBYWA SIĘ POPRZEZ OSOBISTE KONTO STUDENTA W E-DZIEKANACIE.

więcej : http://www.studenci.usz.edu.pl/aktualnosci

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

Opłaty za studia:
$ 17. 1. Studenci/doktoranci niepełnosprawni otrzymujący refundację kosztów nauki wnoszą opłatę za usługi edukacyjne niezwłocznie po otrzymaniu refundacji, nie później jednak niż do ostatniego dnia lutego (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz do dnia 31 maja (usługa dotycząca semestru letniego ). 2. Dziekani wydziałów otrzymują w październiku oraz marcu od Kierownika Biura do spraw osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego wykaz osób oczekujących na decyzję w sprawie refundacji. 3. W przypadku nieuzyskania refundacji student/doktorant uiszcza opłatę Za usługi edukacyjne w danym semestrze na podstawie indywidualnego porozumienia zawartego z dziekanem właściwego wydziału/kierownikiem studiów doktoranckich w terminach określonych w ust. 1.
$ 21. 1. Studentowi/doktorantowi o orzeczonej niepełnosprawności przysługuje zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w $ 1 pkt 1 w wysokości: I) znaczny stopień niepełnosprawności – 30% opłaty; 2) umiarkowany stopień niepełnosprawności  – 25% opłaty; 3) lekki stopień niepełnosprawności – 20% opłaty. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie studentowi/doktorantowi o orzeczonej niepełnosprawności, który nie otrzymuje refundacji kosztów nauki. 3. Warunkiem uzyskania zwolnienia, z tytułu niepełnosprawności, z opłaty semestralnej jest złożenie we właściwym dziekanacie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziekanat sporządza kopię orzeczenia, która zostaje włączona do akt studenta/doktoranta. 4. Przy przyznawaniu powyższego zwolnienia z opłaty nie bierze się pod uwagę wyników w nauce studenta/doktoranta. 5. W sytuacji określonej w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania przepisy dotyczące terminu złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne. 6. Zwolnienie z opłaty semestralnej w związku z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje tylko w tym semestrze, w którym został złożony wniosek. INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 DOKONYWANA JEST PRZEZ OSOBISTE KONTO STUDENTA W E-DZIEKANACIE.

Stawki stypentium 2014-15

Opłaty za studia 2014-15

Stypendium socjalne 2014-15

Rozporządzenie stawek 2015-16

Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin zasad i trybu przyznawania stypendium