Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia na US mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata. Osoby niepełnosprawne, jak wszyscy kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

Z serwisów Działu może korzystać każdy kandydat, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze zdawaniem egzaminów w trybie standardowym. Problemy te mogą przyjmować najróżniejszą postać i mogą dotyczyć:

  1. braku dostępu do treści egzaminu z powodu dysfunkcji wzrokowych,
  2. potrzeby dostosowania egzaminu ustnego z powodu dysfunkcji słuchowych,
  3. niemożności pisania egzaminu w standardowym trybie z powodu niesprawności rąk,
  4. utrudnionego dostępu do budynków lub konkretnych sal wykładowych z powodu barier architektonicznych,
  5. mogą  dotyczyć modyfikacji  formy  egzaminu między innymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych, na skutek wypadków lub z powodu niesprawności uczenia o charakterze dyslektycznym.