Asystent dydaktyczny osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego. Zainteresowany/a taką pomocą samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą funkcję asystenta kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny).

Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej Karty pracy asystenta.

Jaka pomoc?

Przykładowe formy pomocy:

  • asysta w dotarciu na uczelnię (tzw. transport zewnętrzny – nie dotyczy transportu organizowanego przez UAM) na zajęcia objęte planem studiów,
  • asysta w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami (tzw. transport wewnętrzny),
  • pomoc w sporządzaniu notatek, kserowaniu,
  • pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych,
  • pomoc podczas załatwiania spraw w dziekanacie lub podczas konsultacji z prowadzącym zajęcia,
  • inna pomoc (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Asystent dydaktyczny osoby z niepełnosprawnością wykonuje tylko zdania związane z procesem studiowania lub prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Nie pełni funkcji asystenta osobistego. Pomoc w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem nie jest objęta umową i wliczana w wynagradzany czas pracy asystenta.

Za asystę w dotarciu na zajęcia uważa się wyłącznie pomoc w korzystaniu z komunikacji publicznej – nie wlicza się w ten czas transportu organizowanego przez UAM.

Dla kogo?

O wsparcie asystenta dydaktycznego mogą ubiegać się wszystkie osoby, którym z powodu niepełnosprawności trudniej jest w pełni uczestniczyć w zajęciach życia akademickiego, np. ze względu na obiektywne trudności w notowaniu, trudności w poruszaniu się, czy komunikacji z grupą i wykładowcami. Z pomocy asystentów korzystają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności: studenci, doktoranci czy pracownicy prowadzący działalność naukowo-badawczą.